www.despotidis.gr
 & - , ,


Home

 Links

 

 

Ενημρωση πελατν για την επεξεργασα των προσωπικν τους δεδομνων απ τη DESPOTIDIS TAX ADVISERS (σε ισχ απ 01/07/2019)
Υπεθυνος Επεξεργασας
Η εταιρεα DESPOTIDIS, που εδρεει στη Να Σμρνη, Λεωφ. Συγγρο 203, τηλφωνο επικοινωνας 2109330900, επεξεργζεται προσωπικ δεδομνα των πελατν της προκειμνου να τους παρχει τις υπηρεσες της.
Η παροσα πολιτικ καθορζει τις αρχς που εφαρμζονται απ την Εταιρεα κατ την επεξεργασα των δεδομνων αυτν (κατηγορες, νομικ βση, σκοπς, μτρα προστασας, δικαιματα κλπ) και χει σαν στχο να ενημερσει τα υποκεμενα για την επεξεργασα. Κατ καιρος ενδχεται να μεταβλλεται/τροποποιεται και η ισχουσα μορφ της θα βρσκεται αναρτημνη στην ιστοσελδα της Εταιρεας μας και θα φρει ημερομηνα εφαρμογς.
Διαβεβαινουμε τους πελτες μας τι λες οι πληροφορες που συλλγουμε και τους αφορον, εναι εμπιστευτικς, χρησιμοποιονται αποκλειστικ και μνο για τον νμιμο σκοπ που συλλχθηκαν και λαμβνονται λα τα κατλληλα τεχνικ και οργανωτικ μτρα που εγγυνται την ασφλει τους.
Ποιες κατηγορες δεδομνων συλλγουμε και τηρομε ως υπεθυνοι επεξεργασας
Επεξεργαζμαστε τις κτωθι κατηγορες προσωπικν δεδομνων (συνολικ μρος αυτν, κατ περπτωση ανλογα με το εδος της υπηρεσας που παρχουμε) των πελατν μας:

 • προκειμνου για φυσικ πρσωπα: Βασικ στοιχεα αναγνρισης και επικοινωνας (ονοματεπνυμο, πατρνυμο, διεθυνση κατοικας, τηλφωνα, ηλεκτρονικς διευθνσεις, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ), οικογενειακ κατσταση, επγγελμα/ιδιτητα, αποδοχς, τραπεζικο λογαριασμο
 • προκειμνου για ατομικς επιχειρσεις/επιτηδευματες: Βασικ στοιχεα αναγνρισης (ονοματεπνυμο, πατρνυμο, διεθυνση, τηλφωνα, ηλεκτρονικς διευθνσεις, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ), διακριτικ ττλο/τπο επιχερησης, διεθυνση δρας, τραπεζικο λογαριασμο,
 • προκειμνου για νομικ πρσωπα: Βασικ στοιχεα αναγνρισης νομμων εκπροσπων, αντικλτων κλπ (ονοματεπνυμο, πατρνυμο, διεθυνση, τηλφωνα, ηλεκτρονικς διευθνσεις), δεδομνα εργαζομνων (ονοματεπνυμο, πατρνυμο, διεθυνση κατοικας, τηλφωνα, ηλεκτρονικς διευθνσεις, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, οικογενειακ κατσταση, επγγελμα/ιδιτητα, αποδοχς, τραπεζικο λογαριασμο)

Σκοπς για τον οποο επεξεργαζμαστε τα προσωπικ δεδομνα των πελατν μας
Επεξεργαζμαστε τα προσωπικ δεδομνα των πελατν μας τσο σε προσυμβατικ (πχ επικοινωνες, αποστολ προσφορν) σο και σε συμβατικ στδιο (δεδομνα που επεξεργαζμαστε για να παρχουμε τις υπηρεσες μας πως υποβολ φορολογικν δηλσεων, τρηση βιβλων, κδοση μισθοδοσας κλπ) με σκοπ την κατρτιση, εκτλεση, καλ λειτουργα και λση της μεταξ μας σμβασης συνεργασας και εν γνει την διαχεριση της μεταξ μας σχσης, αλλ και για την συμμρφωση της Εταιρεας μας με τις υποχρεσεις της ναντι του νμου (Κδικας φορολογας Εισοδματος κλπ), καθς και για τη νομικ θεμελωση αξισεν της αντκρουση αξισεων κατ αυτς ενπιον Δικαστηρων, Αρχν κλπ.
Νομικς Βσεις της επεξεργασας
Οι νομικς βσεις της επεξεργασας εναι κατ περπτωση: (α) Η εκτλεση (κατρτιση, λειτουργα, λση) της μεταξ μας σμβασης, (β) Η συμμρφωσ μας με υποχρεσεις που απορρουν απ τον νμο και (γ) Το ννομο συμφρον που επιδικουμε (λειτουργα της εταιρεας μας, θεμελωση/αντκρουση νομικν αξισεων).
Σε ποιους κοινοποιονται τα προσωπικ δεδομνα των πελατν μας
Κατ καννα δεν κοινοποιομε τα προσωπικ δεδομνα πελατν μας σε τρτους αποδκτες, αλλ τα επεξεργζονται εξουσιοδοτημνα μνον στελχη μας με απλυτη εμπιστευτικτητα.
Κατ’ εξαρεση, τα προσωπικ δεδομνα ενδχεται να κοινοποιηθον:
(α) Σε δημσιες αρχς για τους σκοπος παροχς των υπηρεσιν μας καθς και συμμρφωσης της Εταιρεας με νομικς υποχρεσεις της,
(β) Σε τρτους που παρχουν υπηρεσες προς την Εταιρεα πως: εταιρεες που υποστηρζουν το λογισμικ μας σστημα, εταιρεες που συντηρον τα λογιστικ προγρμματα που χρησιμοποιομε, συνεργαζμενους λογιστς τρτες λογιστικς εταιρεες, κατ περπτωση συνεργαζμενους δικηγρους/δικηγορικς εταιρεες (σε περπτωση εξδικων δικαστικν ενεργειν αναφορικ με νομικς αξισεις της Εταιρεας κατ αυτς). Τα πρσωπα αυτ, τα οποα ενεργον ως εκτελοντες την επεξεργασα για λογαριασμ της Εταιρεας μας, δεσμεονται με εγγυσεις απλυτης συμμρφωσης προς την εφαρμοστα νομοθεσα (Ευρωπακ και Εθνικ) για τα προσωπικ δεδομνα,
(γ) Ενπιον των δικαστηρων για την σκηση και υπερσπιση των δικαιωμτων της Εταιρεας και
(δ) Ενδεχομνως, σε πιθαν αγοραστ καθς και σε συνεργτες σμβουλος του, σε περπτωση πλησης, συγχνευσης, αναδιρθρωσης, εκκαθρισης εξαγορς της εταιρεας μας. Σε αυτ την περπτωση ο αποδκτης θα συμμορφνεται στην πολιτικ απορρτου της εταιρεας μας.
Αρχς επεξεργασας και προστασα
Η Εταιρεα μας, ενδεικτικ και χι περιοριστικ:

 • επεξεργζεται μνον τα προσωπικ δεδομνα, τα οποα της εναι απαρατητα για τους ως νω σκοπος και μνον για τους σκοπος αυτος,
 • λαμβνει τα κατλληλα τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια των προσωπικν δεδομνων (διασφλιση της εμπιστευτικτητας, ακεραιτητας και διαθεσιμτητας) απ τον σχεδιασμ και εξ’ ορισμο,
 • διαθτει και εφαρμζει διαδικασες και συστματα για το απρρητο της επεξεργασας των προσωπικν δεδομνων, πως και για την προστασα τους απ τυχαα αθμιτη καταστροφ, τυχαα απλεια, αλλοωση, απαγορευμνη διδοση πρσβαση και κθε λλη μορφ αθμιτης επεξεργασας,
 • τηρε την αρχ της ελαχιστοποησης των προσωπικν δεδομνων,
 • λαμβνει μριμνα για την σκηση και ικανοποηση των δικαιωμτων των υποκειμνων,
 • χει προβε στην κατρτιση των εγγρφων, πολιτικν και διαδικασιν που αποδεικνουν την συμμρφωσ της σμφωνα με την αρχ της λογοδοσας,
 • προβανει σε εκπαδευση και ευαισθητοποηση των εργαζομνων αναφορικ με την προστασα των προσωπικν δεδομνων,
 • τροποποιε τις συμβσεις συνεργασας της με εκτελοντες την επεξεργασα για λογαριασμ της, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 28 του GDPR με σκοπ της απλυτη συμμρφωση και των τελευταων.

Για πσο διστημα τηρονται τα προσωπικ δεδομνα των πελατν μας
Διατηρομε τα προσωπικ δεδομνα των πελατν μας για το εκστοτε απαιτομενο απ την νομοθεσα χρονικ διστημα κατ το οποο η Εφορα και λλοι φορες χουν δικαωμα να ελγξουν την Εταιρεα μας. Εφσον δεν προβλπεται συντομτερο χρονικ διστημα απ τον νμο τα ως νω δεδομνα τηρονται για εκοσι (20) τη, τοι ισχρονα με τη γενικ παραγραφ. Σε περπτωση που υφσταται σχετικ εκκρεμς δκη, θα διατηρομε τα δεδομνα σας για πντε (5) τη απ την κδοση αμετκλητης δικαστικς απφασης. ταν η επεξεργασα των προσωπικν σας δεδομνων δεν εναι πλον αναγκαα, τα δεδομνα σας θα καταστρφονται με ασφαλ τρπο.
Ποια εναι τα δικαιματα των υποκειμνων (πελατν μας) και πως ασκονται
Οι πελτες μας χουν τα ακλουθα δικαιματα:
α) Να γνωρζουν ποια προσωπικ τους δεδομνα τηρομε και επεξεργαζμαστε, την προλευσ τους, τους σκοπος και τη νομικ βση επεξεργασας αυτν, καθς και το χρνο τρησς τους (δικαωμα πρσβασης).
β) Να ζητσουν τη διρθωση /και τη συμπλρωση των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα τους, στε να εναι πλρη και ακριβ (δικαωμα διρθωσης). Θα πρπει να προσκομζεται κθε απαρατητο γγραφο απ το οποο να προκπτει η ανγκη διρθωσης συμπλρωσης.
γ) Να ζητσουν τον περιορισμ της επεξεργασας των δεδομνων τους (δικαωμα περιορισμο της επεξεργασας).
δ) Να αρνηθον /και να εναντιωθον σε οποιαδποτε περαιτρω επεξεργασα των προσωπικν τους δεδομνων που τηρομε (δικαωμα εναντωσης).
ε) Να ζητσουν να μεταφρουμε τα προσωπικ τους δεδομνα που τηρομε σε οποιονδποτε λλο υπεθυνο επεξεργασας της επιλογς τους (δικαωμα στη φορηττητα των δεδομνων).
στ) Να ζητσουν τη διαγραφ των προσωπικν τους δεδομνων απ τα αρχεα που τηρομε (δικαωμα στη λθη).
Σε σχση με την σκηση των ανωτρω δικαιωμτων, σημεινονται τα ακλουθα:

 • Η Εταιρεα χει σε κθε περπτωση δικαωμα να αρνηθε την ικανοποηση αιτματς για περιορισμ της επεξεργασας διαγραφ προσωπικν δεδομνων εναντωσ στην επεξεργασα, εν η επεξεργασα η τρηση των δεδομνων εναι απαρατητη για τη θεμελωση, σκηση υποστριξη νμιμων δικαιωμτων της την εκπλρωση υποχρεσεν της.
 • Η σκηση του δικαιματος στη φορηττητα, δεν συνεπγεται τη διαγραφ των δεδομνων απ τα αρχεα μας, η οποα τελε υπ τους ρους της αμσως προηγομενης παραγρφου και των προποθσεων του Κανονισμο.
 • Η σκηση των ανωτρω δικαιωμτων ενεργε για το μλλον και δεν αφορ σε δη εκτελεσθεσα επεξεργασα δεδομνων.

ζ) Να υποβλουν καταγγελα στην Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (www.dpa.gr), εφσον θεωρον τι προσβλλονται τα δικαιματ τους με οποιονδποτε τρπο και αφο πρτα χουν απευθυνθε στην Εταιρεα και δεν χουν ικανοποιηθε (δικαωμα καταγγελας στην Αρχ).
Για την σκηση των παραπνω των δικαιωμτων μπορον να υποβλουν ατημα εγγρφως στη διεθυνση της Εταιρεας (Λεωφ. Συγγρο 203, Να Σμρνη, ΤΚ 17121) στην ηλεκτρονικ διεθυνση gdpr@despotidis.gr  .
Η Εταιρεα μας θα καταβλει κθε δυνατ προσπθεια να απαντσει στο ατημ εντς δκα (10) ημερν, απ την υποβολ του. Η εν λγω προθεσμα δναται να παραταθε για δκα (10) επιπλον ημρες εφσον αυτ κριθε αναγκαο κατ την απλυτη κρση της Εταιρεας λαμβνοντας υπψη την πολυπλοκτητα του αιτματος και του αριθμο των αιτημτων που χουν υποβληθε, μετ απ σχετικ εμπρθεσμη ενημρωσ σας.